Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19


Maturitní obory

Učební obory

Přijímací řízení je proces. Skládá se z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (skládají uchazeči pouze u maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na naší školu. Po odevzdání Zápisového lístku proces končí a uchazeč je oficiálně studentem střední školy.

Přihláška ke studiu se v 1. kole podává do 1. 3. 2018 na adresu střední školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy dle vašeho výběru. Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich ověřené kopie), u žáků ZŠ stačí vyplněná 2. strana přihlášky potvrzená školou, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Zahradnictví 4 Maturita 30
Rybářství 4 Maturita 30
Zahradník 3 Výuční list 30
Zahradnické práce 3 Výuční list 28
Zahradnictví 2 Maturita 30

Přijímací řízení pro maturitní obory


Důležité termíny přehledně

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12. dubna 2018

16. dubna 2018

1. a 2. termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté maturitní obory

27. dubna 2018

 nejzazší termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy

15. května 2018

datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisový lístek


Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Tato zkouška bude jednotná, formou písemných testů, zadání zkoušky i její hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání („státní přijímačky“). K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení přijímací zkoušky uchazeče Centrem na webových stránkách školy. Přijatým i nepřijatým žákům pošle rozhodnutí. Zápisový lístek podává žák do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školu, ve které chce studovat.

Důležité dokumenty


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Přijímací řízení pro učební obory


Důležité termíny přehledně

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

23. dubna 2018

první kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory

23. dubna 2018

zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy

9. května 2018

datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisový lístek


Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Střední škola pošle uchazeči informace k přijímacímu řízení, což je proces, jehož součástí není v tomto případě přijímací zkouška. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy na webových stránkách školy, přijatým i nepřijatým žákům pošle rozhodnutí. Zápisový lístek podává žák do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školu, ve které chce studovat.

Důležité dokumenty


Co je to Zápisový lístek?


Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Kontaktujte nás


Střední škola zahradnická
náměstí Hilmarovo 1
507 32 Kopidlno
 +420 493 552 121
 +420 493 551 421
info@zahradnicka-skola-kopidlno.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Ludmila Šulcová
 +420 602 229 846
sulcova@zahradnicka-skola-kopidlno.cz