Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 – 5. kolo


Maturitní oboryPřijímací řízení je proces. Skládá se z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (skládají uchazeči pouze u maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na naší školu. Po odevzdání Zápisového lístku proces končí a uchazeč je oficiálně studentem střední školy.

Přihláška ke studiu se v 1. kole podává do 1.3.2024 na adresu střední školy. Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich ověřené kopie), u žáků ZŠ stačí vyplněná 2. strana přihlášky potvrzená školou, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Zahradnictví 4 Maturita 30
Rybářství 4 Maturita 30
Zahradník 3 Výuční list 30
Zahradnické práce 3 Výuční list 28

Přijímací řízení pro maturitní obory


Důležité termíny přehledně

21. srpna 2023

termín, do kterého je možné podat přihlášku  ve 4. kole

28. srpna 2023

  termín přijímacích zkoušek pro maturitní obory ve 4. kole

28. srpna 2023

 nejzazší termín zveřejnění výsledků ve 4. kole přijímacího řízení na webu školy

11. září 2023

datum, do kdy je nutné ve 4. kole na naši školu odevzdat Zápisový lístek

21. června 2023

termín, do kterého je možné podat přihlášku  ve 3. kole

28. června 2023

  termín přijímacích zkoušek pro maturitní obory ve 3. kole

28. června 2023

 nejzazší termín zveřejnění výsledků ve 3. kole přijímacího řízení na webu školy

14. července 2023

datum, do kdy je nutné ve 3. kole na naši školu odevzdat Zápisový lístek


Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka, matematiky a přírodopisu formou testu uzavřených otázek. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy 28. srpna 2023. Přijatým i nepřijatým žákům pošle rozhodnutí. Zápisový lístek podává žák do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školu, ve které chce studovat.

Důležité dokumenty


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Přijímací řízení pro učební obory


Důležité termíny přehledně

21. srpna 2023

termín, do kterého je možné v 5. kole podat přihlášku na střední školu

28. srpna 2023

přijímací řízení pro tříleté učební obory v 5. kole

28. srpna 2023

zveřejnění výsledků v 5. kole přijímacího řízení na webu školy

11. září 2023

datum, do kdy je nutné ve 5. kole na naši školu odevzdat Zápisový lístek

21. června 2023

termín, do kterého je možné ve 4. kole podat přihlášku na střední školu

28. června 2023

přijímací řízení pro tříleté učební obory ve 4. kole

28. června 2023

zveřejnění výsledků ve 4. kole přijímacího řízení na webu školy

14. července 2023

datum, do kdy je nutné ve 4. kole na naši školu odevzdat Zápisový lístek


Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Střední škola pošle uchazeči informace k přijímacímu řízení, což je proces, jehož součástí není v tomto případě přijímací zkouška. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy na webových stránkách školy, přijatým i nepřijatým žákům pošle rozhodnutí. Zápisový lístek podává žák do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školu, ve které chce studovat.

Důležité dokumenty


Co je to Zápisový lístek?


Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Kontaktujte nás


Střední škola zahradnická náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno  +420 493 552 121  +420 493 551 421 info@zahrskola.cz Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Šulcová  +420 602 229 846 sulcova@zahrskola.cz