Historie města, školy a parku


Od roku 1948 škola sídlí v zámeckém areálu, kdy sem byla přemístěna jedna z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, samostatná mistrovská zahradnická škola v Chrudimi. V průběhu let prošla škola změnami, měnily se formy studia, názvy školy i zřizovatelé, ale vše propojoval zahradnický obor. Od roku 2015 přibyl do nabídky školy obor rybářský.

Město Kopidlno leží 15 km od Jičína směrem na Poděbrady. Žije zde 2 000 obyvatel. Ves s tvrzí se poprvé připomíná v roce 1322. V roce 1451 byla ves povýšena na městečko a znak města získala roku 1523. Původním majitelem vodní tvrze byl Petr Kopidlanský. Roku 1508 byla tvrz vypálena Pražany za činy pana Jiříka Kopidlanského z Kopidlna. Na počátku 16. století koupil městečko Václav Haugvic z Biskupic. Ten přebudoval tvrz na renesanční zámek. V roce 1564 byla přehrazena bažina a vytvořen zdejší rybník o rozloze 12 ha. Roku 1616 získal Kopidlno Jan Rudolf Trčka, který zámek dostavěl. V roce 1624 se stal jeho majitelem Albrecht z Valdštejna.

Kolem zámku je anglický park o rozloze 7,68 ha. Přední partie kolem zámku byly provedeny v pravidelné úpravě a zadní části přecházely v listnatý les, který sloužil jako bažantnice. Významná přestavba parku byla provedena v roce 1893. Významnou stavbou v parku se stala zimní zahrada, postavená dle vzoru Schönbrunského palmového skleníku. V roce 1945 zámek převzal stát.

Zahradnická škola našla domov v tomto krásném prostředí v dubnu roku 1948, kdy sem přesídlila z Chrudimi. Tehdy došlo k uvolnění prostor zámku, u kterého bylo i vhodné zázemí pro zahradnický obor, zámecký park, skleníkové hospodářství a pozemky. Bylo rozhodnuto o přemístění samostatné zahradnické školy v Chrudimi, jedné z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, do Kopidlna.

Současnost: moderní úspěšná škola v zámeckém prostředí


Celý zámecký areál poskytuje škole kvalitní zázemí. Teoretická výuka probíhá v zámeckém objektu a nabízí nejen předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ale i výběr volitelných předmětů. Pro žáky je zajištěno ubytování v domově mládeže, možnost celodenního stravování ve školní jídelně. Ve volném čase se studentům nabízí možnost vyžití ve sportovní hale a na sportovištích v areálu školy a práce v zájmových kroužcích.

Výhodou studia ve škole je prostupnost oborů. Výborným žákům učebního oboru je umožněno po ukončení prvního ročníku a vykonání rozdílových zkoušek pokračovat ve druhém ročníku studijního oboru. Prospěchově slabší žáci čtyřletého oboru mají možnost přestoupit do učebního oboru. Působnost školy má nadregionální charakter, ve škole se vzdělávají i žáci ze sousedních krajů. Cílem školy je připravit žáky pro široké uplatnění v zahradnickém a rybářském oboru – např. pro profesi zahradníka, rybáře, pracovníka v obchodních službách, vazače a aranžéra květin, akvaristy, vodohospodáře, podnikatele, pracovníka ochrany životního prostředí a dalších.

Zámecký park o rozloze 8 hektarů je ideálním místem pro praktické vyučování. Nachází se zde řada nádherných vzrostlých dřevin, průběžně probíhá dosadba sortimentu, který je potřeba k výuce. Bylo založeno vřesoviště, čítající cca 200 taxonů, vysazen sortiment okrasných trav a moderní kultivary rodů Berberis nebo Spirea. Parku vévodí palmový skleník, který slouží jako sbírkový skleník pro výuku květinářství. Spolu se skleníkovým hospodářstvím a vynikajícím vybavením mechanizací vytvářejí vhodné podmínky pro osvojení základů zahradnického oboru.

Také pro výuku rybářského oboru má škola výborné podmínky. Sousedí s rybářskými sádkami a 12 hektarovým chovným rybníkem, kde žáci absolvují praxi. V okolí Kopidlna se navíc nachází velké množství soukromých rybníků a v nedalekém Chlumci nad Cidlinou nejmodernější zpracovna ryb v republice.


Škola má tři počítačové učebny. Hlavní učebna se 17 žákovskými PC je vybavena interaktivní tabulí. Druhá učebna je vybavena 10 PC a je přístupna žákům i o přestávkách, třetí učebna je vybavená 10 žákovskými PC a učitelským notebookem s dataprojektorem. Učebny tvoří samostatnou síť LAN s vlastní doménou a intranetem. Využívají se nejen v hodinách výpočetní techniky, ale i v dalších předmětech (sadovnická tvorba a sadovnické kreslení – program Zahrada 3D, cizí jazyky, kreslení a modelování, občanská výchova, zeměpis atp.). Žáci mohou počítačové učebny využívat i v době mimo vyučování při tvorbě referátů, ročníkových projektů, maturitních prací apod. Každý žák má zabezpečený prostor na serveru pro ukládání vlastních dat. K dispozici jsou rovněž scanner, černobílá laserová a barevná inkoustová tiskárna a digitální fotoaparát.

Učební praxe a odborný výcvik probíhají ve specializovaných učebnách praxe, skleníkové učebně a na pracovištích školního hospodářství a soukromých firem. Pro teoretickou výuku probíhající v budově zámku má škola vedle standardních učeben vybaveny odborné učebny, biologickou a chemickou laboratoř. Součástí přípravy žáků jsou i odborné exkurze, přednášky, účast na vazačských soutěžích (např. Piešťany, Děčínská kotva, Kopidlenský kvítek), výzdoba plesů, reprezentačních prostor, příprava výstav, seminářů a předváděcích akcí.

V předmětu motorová vozidla získají žáci řidičský průkaz skupiny T (traktor). Zájemcům škola poskytuje možnost získat se slevou oprávnění pro práci s  křovinořezem. Na školu se často obrací veřejnost s prosbou o radu při pěstování rostlin, určení škůdců a chorob – v rámci předmětových cvičení poskytuje škola i odbornou poradenskou činnost. Pro udržení kontaktu s nejnovějšími poznatky oboru spolupracuje škola s botanickými zahradami, výzkumnými pracovišti a renomovanými zahradnickými firmami, které navštěvují žáci při individuální praxi a odborných exkurzích.

Na trhu práce je o absolventy zahradnické školy v Kopidlně velký zájem pro jejich dobrou odbornou průpravu, pracovitost a výkonnost. Na školu se obrací řada soukromých zahradnických firem s nabídkou pracovních příležitostí pro absolventy. Každým rokem je několik absolventů přijato k dalšímu studiu na Zahradnickou fakultu ČZU v Praze, MZLU v Brně nebo na Vyšší odbornou školu v Mělníku. Škola se prezentuje na výstavách, seminářích, realizací výzdob plesů, interiérů, publikováním v tisku a odborných časopisech. Nejznámější akcí je Kopidlenský kvítek – mistrovství republiky v zahradnickém oboru.