Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní kalendář

Termíny zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v období od 4. května do 6. května 2020. Ústní a praktické zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky proběhnou v období od  16. května do 10. června 2020.

Dokumenty k maturitním zkouškámObecné informace k maturitním zkouškám


Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

 1. Základní ustanovení

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky.

 1.  Maturitní zkouška se bude skládat ze společné části a profilové části
  1. Společná část obsahuje dvě povinné zkoušky český jazyk a cizí jazyk nebo matematiku, může také obsahovat dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.
  2. Profilová část obsahuje tři povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky dle nabídky školy.
 1. Povinné zkoušky společné části

koná žák v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).

 1. Povinné zkoušky profilové části

4.1.    Obor vzdělání 41-44-M/01 a 41-44-L/51 Zahradnictví

 • Květinářství – zelinářství – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Sadovnictví – ovocnictví – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Praktická zkouška – skládá se z:
  1. test odborných znalostí
  2. poznávání rostlin
  3. praktické předvedení odborné práce s výkladem

4.2.    Obor vzdělání 41-43-M/01 Rybářství

 • Rybářství – pstruhařství – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Chov vodní drůbeže – akvaristika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Praktická zkouška – skládá se z:
  1. test odborných znalostí
  2. poznávání rostlin a živočichů
  3. praktické předvedení odborné práce s výkladem
 1. Klasifikace a hodnocení

5.1.    Společná část maturitní zkoušky – kritéria hodnocení zveřejní MŠMT, didaktické testy hodnotí Centrum, písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka hodnotitel jmenovaný Centrem, ústní zkoušku maturitní komise na návrh zkoušejícího. 5.2.    Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl z daného zkušebního předmětu. Protokol o hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1. 5.3.    Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů. 5.4.    Profilová část maturitní zkoušky – kritéria navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise, ústní zkoušku hodnotí maturitní komise na návrh zkoušejícího. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části. 5.5.    Klasifikaci žáka u ústní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise. 5.6.    Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává klasifikace dobrovolné maturitní zkoušky. 5.7.    Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků obou jejích částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. 5.8.    Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 16. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

 1. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

6.1.    Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, je žák omluven, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl. 6.2.    V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. 6.3.    V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. 6.4.    Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení čtvrtého ročníku. 6.5.    K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4 vyhlášky, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.