Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přestup na jinou školu. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám řediteli školy, na kterou chce přestoupit. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zákonný zástupce žáka.  V každém případě je vhodná osobní návštěva.

Potřebujete potvrzení o studiu na střední škole, ze které přestupujete. Pokud při přestupu měníte obor vzdělání, je nutný i přehled klasifikace ze současného oboru vzdělání. O přestupu do jiné školy rozhoduje ředitel školy, do které se hlásíte, po projednání s ředitelem školy, kterou navštěvujete. V případě uskutečnění přestupu musíte ve škole, kterou jste dosud navštěvovali, vypořádat své příslušné závazky.

 Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

 Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přerušení vzdělávání. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zákonný zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy.

 Pokud důvodem přerušení jsou zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře. O přerušení vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

 Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o změnu oboru vzdělání. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zákonný zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy.

 O změnu oboru vzdělání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

 Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je umožněno žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel střední školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

 Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zákonný zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy. V každém případě je vhodná osobní návštěva.

Pokud jsou důvodem žádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se musí doložit doporučení školského poradenského zařízení. O povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

 Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může požádat o opakování ročníku na střední škole. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zákonný zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy.

Ředitel školy povolí opakování ročníku po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

 Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené školní vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, diplom, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“. Žádost je třeba podat řediteli školy.

 Vydání prvního stejnopisu je zdarma, Vydání dalších stejnopisů je zpoplatněno částkou 100,- Kč za jeden stejnopis. Poplatek je třeba uhradit současně s podáním žádosti do pokladny škola. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.

 Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce.

 Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení, pokud jde o den pozdější.